SZC logo

Váci Szakképzési Centrum

OM kód: 203065/015 | 2600 Vác, Géza király tér 8.

Intézmény logo

Váci SZC I. Géza Király Közgazdasági Technikum

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Érettségizőknek

Érettségizőknek

Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet.

Hatályos 2017. január 1-jétől.

A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló - többször módosított - 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: vizsgaszabályzat) 2. §-ában foglaltak végrehajtására a következőket rendelem el:


1. § (1) E rendelet mellékleteként kiadom a középiskolai érettségi vizsgák részletes vizsgakövetelményeit.
(2) Az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei tartalmazzák az adott vizsgatárgy vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását, továbbá a középszintű, illetve az emelt szintű érettségi vizsga témaköreit. Ha a vizsgatárgyból középszintű és emelt szintű vizsga is tehető, akkor emelt szinten a középszintű követelmények ismerete is elvárás.
(3) Az egyes vizsgatárgyak vizsgaleírása - külön a középszinten, illetve külön az emelt szinten tehető érettségi vizsgára - tartalmazza

  • a) az írásbeli vizsgák kidolgozásához rendelkezésre álló időt, ha az eltér a vizsgaszabályzat 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott időtől,
  • b) azokat az eszközöket, amelyekről a vizsgaszabályzat 21. §-ának (2) bekezdése alapján az iskolának kell gondoskodnia,
  • c) több vizsgarész esetén - a vizsgaszabályzat 41. §-ának (2) bekezdése alapján - az egyes vizsgarészeken elérhető pontszámokat.

1/A. § A vizsgaanyagok elkészítéséért felelős intézménynek az érettségi vizsgával összefüggő, az általános és részletes követelményekből levezethető, a vizsgaleírásnak megfelelő, a vizsgát érintő tartalmi és eljárásbeli tudnivalókat a május-júniusi vizsgaidőszak kezdete előtt legalább hatvan nappal nyilvánosságra kell hoznia, és a vizsgára jelentkezők számára elérhetővé kell tennie. Az október-novemberi vizsgaidőszakban a május-júniusi vizsgaidőszakra nyilvánosságra hozott tudnivalók érvényesek.

1/B. § A szakmai érettségi vizsga ágazathoz, szakmairányhoz kapcsolódó vizsgatárgyait a Melléklet tartalmazza.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2005-ben szervezett érettségi vizsgáktól kezdődően kell alkalmazni.

3. § A 2017/2018. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az érettségi vizsgán az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz és a 2015/2016. tanévben tankönyvjegyzékre került középiskolai történelem atlaszok is használhatóak.

Közismereti érettségi vizsgatárgyak

Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak

Ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak

Érettségi Vizsga általános tudnivalók

Ez a tájékoztató rövid áttekintést ad az őszi érettségi vizsgákkal kapcsolatos tudnivalókról, a vizsgára vonatkozó jogszabályok és az érettségi vizsga szervezésével kapcsolatos helyi szokások figyelembevételével. Természetesen nem tér ki minden részletre, ezért különösen az egyes tantárgyakra vonatkozó sajátosságokról szaktanáraitokhoz forduljatok részletes felvilágosításért. Az érettségi vizsgákról rendelkező jogszabályok, (100/1997. (VI.13) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról és a 40/2002 (V.24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről) elérhető az Oktatási Hivatal honlapján ide kattintva.

Az érettségi vizsga lebonyolítása

A vizsgázók az érettségi vizsga minden eseményére (tehát valamennyi írásbeli vizsgára, a szóbeli vizsgára, a tájékoztató értekezletre és az eredményhirdetésre) ünnepi öltözetben jönnek.

Az érettségi vizsgáról (írásbeliről, szóbeliről) elkésni gyakorlatilag nem lehet. Úgy indulj el hazulról, hogy legalább 30 perccel a vizsga kihirdetett időpontja (a szóbeli esetében: a terembe lépés tervezett ideje) előtt az épületben legyél. Nem indokolhat késést sem közlekedési akadály, sem bármilyen személyes mulasztás vagy gondatlanság (csak egészen kivételes esemény, pl. természeti katasztrófa, árvíz, közlekedési sztrájk stb.).

Ha a vizsgázó neki felróható okból elkésik, vagy távol marad, vagy engedély nélkül eltávozik a vizsgáról, akkor az adott tárgyból (egy másik vizsgaidőszakban) csak javítóvizsgát tehet. Az esetleges késés, hiányzás, eltávozás okának megítélése az iskola igazgatójának joga.

Az írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsgára vizsgázónak magával kell hoznia a személyazonosságát igazoló okiratai közül legalább egyet (diákigazolvány, személyi igazolvány). A középszintű írásbeli vizsgák időpontját és a terembeosztás az igazgatóhelyettesi faliújságon lehet megtekinteni. (Az emelt szintű vizsgákról a vizsgázók személyesen kapnak írásos értesítést.) A termen belüli ülésrendet a felügyelő tanár határozza meg úgy, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák.

Azt, hogy melyik tantárgy írásbeli vizsgájára mit kell hoznod, megtalálod a csatolt táblázatokban, középszint esetén ide, emelt szintű vizsgák esetében ide kattintva. Természetesen feltétlenül hoznod kell kék színű tollat (többet is)!

A vizsga megkezdése előtt a felügyelő tanár ellenőrzi a diákok személyazonosságát, majd ismerteti az írásbeli dolgozatok megtekintésének napját és a felülvizsgálati kérelem beadásának módját. A vizsgázók jegyzőkönyvön aláírásukkal igazolják, hogy a tájékoztatás megtörtént.

Az írásbeli vizsgán központilag összeállított feladatsort kell megoldani, melyet a Kormányhivataltól a körzetközponti jegyzőtől átvéve az érettségi vizsga reggelén kap meg az iskola.

KÖZÉPSZINTEN a vizsgázót nevével azonosítják. A neveteket tehát fel kell írni a feladatlap minden oldalára és arra a borítékra, amelybe a kidolgozott feladatlapokat teszik.

EMELT SZINTEN minden érettségiző kap egy azonosító jelet. A feladatlapokra és a borítékra nem a neveteket, hanem ezt az azonosító jelet kell ráírni.

A feladatlap belső oldalán a kitöltéssel kapcsolatos fontos tudnivalók találhatók, ezt a kitöltés megkezdése előtt minden vizsgázónak figyelmesen el kell olvasnia.

A vizsgázók csak tollal (kék vagy fekete tintával) írhatnak. Vegyszeres javítás, átfestés tilos.

Az írásbeli vizsga alatt a termet (rövid időre, azaz 2-3 percre) egyesével el lehet hagyni, ilyenkor a feladatlapokat, dolgozatlapokat a felügyelőnek át kell adni. Odakint beszélni senkivel sem szabad. Az érettségi vizsga szabályosságára a folyosókon is felügyelő tanárok vigyáznak.

Az írásbeli munka befejeztével (ill. az egyes feladatlapok beadása előtt) a vizsgázónak – egyetlen ferde vonallal – át kell húzni az üresen hagyott részeket, valamint a piszkozatlapokat.

A dolgozat fedőlapjára rá kell írni, hogy hány darab piszkozati lapot és hány darab tisztázati lapot használt a diák. A tisztázati lap azt jelenti, hogy a feladatlaphoz tartozó megoldásokat a vizsgázó külön lapon oldott meg, ezeket nem kell áthúzni.

A dolgozat beadásakor a vizsgázó a feladatlapokat, tisztázati- és piszkozatlapokat beleteszi a borítékba, és azt nyitva átadja a felügyelő tanárnak. A felügyelő tanár ellenőrzi a rovatok kitöltését és az áthúzásokat, majd a vizsgázó jelenlétében leragasztja a borítékot; a jegyzék és a jegyzőkönyv megfelelő rovatába beírja a befejezés időpontját, és aláírásával hitelesíti azokat. A jegyzék megfelelő rovatát a vizsgázó is aláírásával látja el. Ez időt vesz igénybe, ezért azok a diákok, akik szintén befejezték már dolgozatukat, csendben helyükön ülve várakoznak, hogy a dolgozatuk beadásával rájuk kerüljön a sor. A vizsgázónak a terem elhagyása után a vizsga részére elkülönített épületrészből is azonnal el kell távoznia.

Szabálytalanságok kezelése

  • Szabálytalanságnak minősül az érettségi vizsgára vonatkozó szabályok megszegése.(mobil telefon használata, fegyelmezetlenség, meg nem engedett segédeszközök használata, a terem engedély nélküli elhagyása stb.)
  • Amennyiben a felügyelő tanár szabálytalanságot észlel, ennek tényét, illetőleg pontos idejét a feladatlapra rávezeti, azt aláírja, de a feladatlapot nem veszi el a vizsgázótól, és a vizsgázó az írásbeli vizsgát folytathatja. A szabálytalanságról a folyosó ügyeletes tanáron keresztül tájékoztatja az intézmény igazgatóját.
  • Az igazgató az írásbeli vizsgát követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításait részletes jegyzőkönyve foglalja. A jegyzőkönyv elkészítésének ideje alatt az érintett vizsgázó(k) a vizsga helyszínét nem hagyhatják el.

A szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult, és a következő döntéseket hozhatja:

  • a szabálytalanság elkövetésekor éppen kidolgozott vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészében érvénytelennek nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt.
  • az adott vizsgatárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja.
  • a vizsgázót valamennyi vizsgatárgyból javítóvizsgára utasítja.

Az emelt szintű írásbeli lebonyolításával kapcsolatos észrevétel

Ha a vizsgázó úgy érzi, hogy az emelt szintű írásbeli vizsga vizsgaszervezésével kapcsolatosan a technikai jellegű előírásokat a helyszínen megszegték, az írásbeli vizsga lezárást követő két órán belül az írásbeli vizsga helyszínén, az országos vizsgaközpont megbízottjánál az országos vizsgaközpontnak címzett írásbeli észrevételt tehet. A határidő jogvesztő, igazolásnak helye nincs.

Az országos vizsgaközpont megbízottja a vizsgázónak az írásbeli vizsga lebonyolításával kapcsolatban benyújtott észrevételt továbbítja az országos vizsgaközpontnak. Az országos vizsgaközpont az észrevételt öt munkanapon belül kivizsgálja, és a vizsgálati eredményt, valamint a vizsga további menetével kapcsolatban a szükséges intézkedésre vonatkozó javaslatait megküldi a vizsgabizottságot működtető intézmény igazgatójának, aki – szükség esetén – megteszi a vizsga további menetével kapcsolatos intézkedéseket. 8

Az írásbeli dolgozat megtekintése

A kijavított dolgozat megtekintésére a vizsgázónak lehetősége adódik, melynek pontos időpontja az írásbeli vizsga időpontjában kerül kihirdetésre. A betekintés során a dolgozatról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthetsz, és az értékelésre észrevételt tehetsz.

(Térítéses szolgáltatásként lehet fénymásolatot készíttetni, de minden vizsgázónak azt ajánljuk, hogy dolgozatairól elektronikus úton /pl. digitális fényképezőgéppel/ készítsen másolatot.)

Esetleges észrevételedet a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – adhatod be az iskola igazgatójának. A megtekintés helyszínén ehhez formanyomtatványt lehet kérni. Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltakról eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető.

A benyújtott észrevételről középszintű érettségi vizsga esetén a vizsgát szervező intézmény pedagógusaiból és az elnökből álló vizsgabizottság, míg emelt szintű vizsga esetén a Kormányhivatal által kijelölt – a vizsgát szervező intézménytől – független szakértő dönt.

A szóbeli vizsga

A szóbeli érettségi vizsgák első napjának reggelén az elnök tájékoztató értekezletet tart, amelyen minden vizsgázónak és a vizsgabizottság tagjainak kötelező a részvétel.

A vizsga ütemezését az a bizottsághoz rendelt iskolai képviselő készíti el, és az érettségi bizottság elnöke hagyja jóvá. A terembe lépés tervezett időpontját a szóbeli vizsgák előtt két héttel feltesszük az iskolai honlapjára.

A szóbeli vizsgáztatás reggel 8 óra előtt nem kezdhető el (még a tételek kihúzásával sem), és nem tarthat tovább 18 óránál. A vizsgázónak minden felelet előtt legalább 30 perc gondolkodási időt kell kapnia (póttétel esetén 20 percet).

Az idegen nyelvi szóbeli vizsgán nincs felkészülési idő. A tétel kihúzása után a vizsga azonnal megkezdődik, ezért általában az igen nyelv vizsgával kezdődik a szóbeli vizsga.

A szóbeli vizsgára a vizsgázónak csak tollat kell hoznia, minden segédeszközt az iskola bocsát a rendelkezésére.

A vizsgaterembe érkező vizsgázó először menjen a bizottság asztalához, köszönjön az elnöknek és a tanároknak, és a kapott utasítás szerint húzzon tételt. A tétel számát azonnal, hangosan mondja be az elnöknek és a vizsgáztató tanárnak. Ezután vesz magának az iskola pecsétjével ellátott üres papírlapot és a tétel kidolgozásához igénybe vehető segédeszközöket. A papírra jegyzeteket készíthetsz, melyet a felelet során használhatsz, de azt felolvasni nem szabad, hanem szabadon, önállóan beszélve kell a tételben kapott feladatot megoldani. A vizsgabizottság tagjai (pl. a kérdező tanár) csak akkor szólhatnak közbe, ha a súlyosan tévedsz, vagy ha elakadsz. Egy felelet időtartama legfeljebb 15 perc lehet. Fontos, hogy hangosan, valamennyi vizsgabizottsági tag számára hallhatóan beszélj.

Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele.

A szóbeli érettségi vizsgán csak a következő tétel kihúzása előtt lehet elhagyni a termet. (Rendkívüli esetben egy tanár kíséretében a vizsgázó eltávozhat.)

A szóbeli vizsgán — elsősorban a vizsgázók ellátására — szokás büfét szervezni: szendvics, kávé, üdítő ital fogyasztására. Ennek lebonyolítására az egyes osztályok a vállalkozó szülőket vagy az aznap nem vizsgázó diáktársakat szokták felkérni.

Az elnök a szóbeli vizsga előtti tájékoztató értekezleten, valamint a záró eredményhirdetésen ismertetni fogja, hogy az esetleges észrevételeket milyen formában, milyen címre, milyen határidővel lehet eljuttatni.

Az érettségi vizsga befejezése, az eredmény

A vizsgázó teljesítményét a pontszámok százalékában és osztályzatban történő kifejezésével minősíteni kell. Ha a vizsgatárgy vizsgája több vizsgarészből áll, a vizsgázónak minden vizsgarészből legalább tíz százalékot kell tejesítenie ahhoz, hogy a vizsgatárgyból a teljesített százalékok alapján legalább elégséges osztályzatot kaphasson. Középszintű matematika tantárgyi vizsga esetén, ha a tanuló írásbeli teljesítmény elérte a tíz százalékot, de nem érte el a húsz százalékot, a tantárgy részletes követelményeiben meghatározott módon szóbeli vizsgát tehet. Középszintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a következő:

Százalékos teljesítmény

Osztályzat

80-100 %

jeles (5)

60-79 %

jó(4)

40-59 %

közepes (3)

25-39 %

elégséges (2)

0-24 %

elégtelen (1)

Emelt szintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a következő:

Százalékos teljesítmény

Osztályzat

60-100 %

jeles (5)

47-59 %

jó(4)

33-46 %

közepes (3)

25-32 %

elégséges (2)

0-24 %

elégtelen (1)

Az érettségi vizsgákat az eredményhirdető értekezlete zárja le. Az elnök kihirdeti a vizsga eredményét. Az eredmény kihirdetése nyilvános. A vizsgabizottság elnöke a vizsgaeredmények kihirdetése előtt röviden értékeli az érettségi vizsgát. Az eredményhirdető értekezleten mindenkinek meg kell jelennie, ünnepi öltözetben. Itt kajátok kezetekbe az érettségi bizonyítványt. Fontos, hogy rögtön ellenőrizzétek a kiállított bizonyítványt, megnézzétek, hogy pontosan vannak-e beírva az adataitok.

A vizsgázó a vizsgabizottság döntései ellen – a döntést követő öt munkanapon belül – a jogszabálysértésre hivatkozással törvényességi kérelmet nyújthat be az iskolán keresztül.


Partnereink

SZC logo

Váci Szakképzési Centrum


Váci SZC I. Géza Király Közgazdasági Technikum

2600 Vác, Géza király tér 8.

Telefon: +36 27 504 245

E-mail: elsogeza.titkarsag@igk.hu

OM azonosító: 203065/015


2024Váci SZC I. Géza Király Közgazdasági Technikum